KALKULACE CEN ÚČTOVANÝCH MIMO ZDRAVOTNÍ PÉČI HRAZENOU Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jako poskytovatelé zdravotních služeb jistě víte, že jste povinni informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vystavit mu účet za uhrazené zdravotní služby. S tím pak souvisí také povinnost zpracovat ceník těchto zdravotních služeb a umístit ho tak, aby byl přístupný pacientům. Mnoho lékařů stanovuje ceník pocitově, podle odhadovaných nákladů či podle toho, co si účtuje kolega ve vedlejší ordinaci. Byli by ale schopní si takto sestavený ceník při kontrole obhájit? Před kontrolou finanční správy zcela jistě ne.

Zdravotnická zařízení jsou totiž povinna kalkulovat ceny podle svých ekonomicky oprávněných nákladů s přiměřeným ziskem. Podle zákona o cenách a cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví musí poskytovatel zdravotních služeb při stanovení cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dodržet pravidla stanovená tímto cenovým předpisem. Základem je mít vlastní kalkulaci tvorby ceny zdravotní služby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku (ekonomicky oprávněnými náklady se rozumí ty náklady, které mají přímou příčinu svého vzniku s poskytováním služby nebo výrobku).

Přestože podkladem ke kalkulaci cen výrobků a služeb jsou jednotlivé daňové doklady, vychází problematika věcně usměrňovaných cen z jiných předpokladů, než je metodika daňově uznatelných nákladů. Proto je zapotřebí nejen znalost metodiky účtování, ale také zkušenost s tvorbou kalkulací podloženou výkladem zákonných norem z oblasti věcně usměrňovaných cen.

V souladu s dikcí zákona, které jsou závazné pro všechna zdravotnická zařízení, tj. zákona 526/1990 Sb., vyhlášky č. 450/2009 Sb. a dalších, naše společnost nabízí zpracování kompletních cenových předpisů, které musí mít poskytovatel zdravotní péče:

  • zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění českému pojištěnci ve smluvním i v nesmluvním ZZ
  •  zdravotní péče nad rámec nutné a neodkladné péče v nesmluvním ZZ

Problematika věcně usměrněných cen (dále jen VUC) se tak týká všech podnikatelských subjektů, kteří podnikají a provozují praxi vyplývající ze zákona č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Toto opatření se týká jak poskytovaných služeb, tak prodeje výrobků.

Máte-li zájem o informaci, vyplňte prosím následující formulář: